CENÍK A PROVOZNÍ ŘÁD


Kapacita chalupy je 10 osob.
O prázdninách 1. července - 31. srpna je cena pronájmu chalupy na týden  29 900 Kč.

Ubytujeme Vás od soboty do soboty.

Mimo prázdniny je možné se ubytovat minimálně na dvě noci.
Cena chalupy za noc je 4 500 Kč

Nástup na ubytování je vždy od 16 hodin.
Ukončení pobytu je v 10 hodin.

Jak zaplatit?
Platba proběhne při rezervaci, 100 % z celkové částky za ubytování
na účet: 2701973314/2010. na základě faktury, kterou Vám zašleme e-mailem.
Do zprávy pro příjemce prosím napište: Jméno a příjmení, datum příjezdu a odjezdu.

Vratná kauce 3 000 Kč se platí při příjezdu.


Adresa chalupy: Sadová 38b, Kostice 691 52, okres Břeclav

Pro zajištění bezpečného provozu a zdraví neohrožujícího prostředí v prostorách chalupy Fajn ubytování, vydáváme tento provozní řád, který je závazný v rozsahu seznámení pro všechny osoby zdržující se v prostorách chalupy na základě smluvního vztahu a další osoby, které prostory ubytování navštěvují.
Provozní řád je vydáván i jako součást prevence rizik v domě, dle ustanovení § 102 Zákoníku práce.

A. Provozovatel:

■  Jiří Darmovzal, Nová 57, 691 52 Kostice, IČ: 07014023, kontakt +420 606 122 311

B. Ubytovací služby:

■ Host je povinen při ubytování předložit platný občanský průkaz nebo cestovní pas.
■ Host převzetím klíčů od chalupy bere na vědomí tento Provozní řád v plném rozsahu a vyjadřuje s ním bezvýhradný souhlas.
■ Host je povinen být ohleduplný vůči jiným ubytovaným hostům, udržovat pořádek, čistotu a dodržovat ustanovení tohoto Provozního řádu. V případě hrubého porušení, má provozovatel chalupy Fajn ubytování právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby, před uplynutím dohodnuté doby, přičemž host uhradí doposud poskytnuté ubytovací a stravovací služby.
■ Při příjezdu na chalupu Fajn ubytování je host povinen se v prostorách vstupu přezout do čisté domácí obuvi a udržovat takto ubytovací a společenské prostory chalupy v čistotě.
■ K ubytování slouží 4-lůžkový pokoj a tři 2-lůžkové pokoje.
■ K výměně lůžkovin dochází vždy při změně ubytované osoby, v případě ubytování po delší dobu minimálně jednou za 14 dní.
■ Při manipulaci s prádlem je postupováno tak, aby nedošlo ke kontaktu prádla čistého s prádlem použitým.
■ Vzhledem k zaměření ubytování je stanoven noční klid po dobu od 22:00 do 7:00 hodin.
■ Rozměrná sportovní vybavení, zejména jízdní kola, není dovoleno vnášet na pokoje. K jejich uskladnění slouží uzamykatelná garáž.
■ Na pokojích je zakázáno přemisťování nábytku bez předchozího souhlasu provozního a používání nábytku k jiným účelům, než je určen.
■ Na pokoji je zakázáno shromažďování více osob, než pro kolik je pokoj určen.
■ V celém objektu platí zákaz pobytu domácích zvířat.

Rezervační a storno poplatky:

■ Při příjezdu bude složena vratná kauce 3 000 Kč na případné vzniklé škody ze strany objednavatele. V případě nezjištění žádných škod na majetku provozovatele, bude kauce navrácena objednavateli v plné výši. 

Storno podmínky:

Rezervace je závazná až po uhrazení faktury. Nebude-li do dohodnuté doby hostem faktura uhrazena, může být ze strany provozovatele rezervace jednostranně zrušena.
Zrušení pobytu hostem - storno:
20 - 14 dnů před nástupem na pobyt 60% z celkové částky
13 - 4 dny před nástupem na pobyt 80% z celkové částky
3 dny před nástupem na pobyt 100% z celkové částky

C. Odpovědnost za škody:

■ Na počátku ubytování přebírá objednavatel chalupu a vybavení bez závad. Případné zjištěné závady je povinen neprodleně oznámit. Při poškození pokoje, nebo jiného zařízení penzionu, z nedbalosti nebo úmyslně, nebo při ztrátě nebo zlomení klíče, host uhradí vzniklou škodu v plném rozsahu.
Bude-li zjištěno takové poškození vybavení pokojů, kdy nebude možné uvedení do původního stavu (nevratná mechanická, chemická a jiná poškození výmaleb, čalounění, matrací, lůžkovin, nábytku, elektroniky, koupelnové keramiky apod.), uhradí host cenu poškozeného zařízení na základě provozovatelem doložené pořizovací ceny.
■ Podle předchozího bodu bude postupováno i v případech poškození vybavení chalupy ve společných prostorách (společenská místnost, kuchyně, vstupní chodba, sociální zařízení, venkovní prostory a jiné...). Parkování vozidel hostů je umožněno na pozemku za budovou chalupy.
■ Majitel chalupy nezodpovídá za krádež osobních věcí a jiných cenností ponechaných v automobilech a také neručí za cennosti ani peníze odložené v neuzamčených prostorách.

D. Bezpečnostní pravidla a opatření:

■ Pohyb v domě, v jeho okolí a používání zařízení je na vlastní nebezpečí. Je třeba si uvědomit nebezpečí úrazu na schodišti, na mokrém povrchu a úrazu elektrickým proudem. Při pobytu s dětmi je třeba dbát zvýšené opatrnosti, např. nenaklánět se z oken, a přes balkonové zábradlí, nesahat na horké spotřebiče, ostré předměty a další.
■ Děti do 10 let musí být pod dozorem dospělých osob ve všech prostorách chalupy. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem. Veškerá zodpovědnost za zdraví a bezpečnost při užívání zahrady a přilehlých prostor jde na vrub objednavatele ubytování.
■ Do chalupy může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem provozovatele. Nedodržení tohoto pravidla je považováno za hrubé porušení Provozního řádu a ubytovacích podmínek.
■ Host nesmí v prostorách chalupy přechovávat zbraně, výbušniny a zábavnou pyrotechniku, držet nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy.
■ Host nesmí rozdělávat oheň, mimo místo k tomuto účelu určené.
■ Veškeré prostory chalupy jsou kompletně nekuřácké.
■ Lékárnička je umístěna v suterénu chalupy.

E. Protipožární pravidla a protipožární opatření:

■ Host převzetím klíčů od chalupy bere na vědomí požární a poplachové směrnice v plném rozsahu a vyjadřuje s nimi bezvýhradný souhlas. Tyto směrnice jsou vyvěšeny ve vstupní hale.
■ Chalupa je kompletně nekuřácké zařízení, platí tedy přísný zákaz kouření uvnitř budovy. Kouřit lze jen na vyhrazeném místě na zahradě. Nedopalky je nutno umisťovat do příslušné nádoby.
■ V celé chalupě je zakázána manipulace s otevřeným ohněm. Na dobře přístupných a viditelných místech je objekt vybaven přenosnými hasicími přístroji. Všemi instalovanými přenosnými hasicími přístroji lze hasit i zařízení pod elektrickým proudem. Hasicí přístroje použijte pouze při požáru! Jakékoliv poškození nebo dokonce použití hasicích přístrojů v jiných situacích (nedbalost, vandalství, přístup dětí) bude nutno uhradit. To znamená úhradu nového hasicího přístroje a nákladů na čištění prostor.
■ Zdraví ani život ubytovaných hostů nejsou provozovatelem pojištěny. Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit provozovateli chalupy nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.
■ V případě, že host hrubě poruší Provozní řád ubytování, je provozovatel oprávněn složenou kauci nevrátit.

Vážení hosté, žádáme vás tímto o dodržování pokynů uvedených v provozním řádu a věříme, že se výše uvedená omezení setkají s vaším pochopením.

Přejeme vám příjemný a ničím nerušený pobyt.