CENÍK A PROVOZNÍ ŘÁD


Kapacita chalupy je 10 osob.
O prázdninách 1. července - 31. srpna je cena pronájmu chalupy na týden  31.500 Kč (tj.450,- os./noc)

Ubytujeme Vás od soboty do soboty.

Mimo prázdniny je možné se ubytovat minimálně na dvě noci.
Cena chalupy za noc je 5000 Kč (tj.500,- os./noc).

Nástup na ubytování je vždy od 16 hodin.
Ukončení pobytu je v 10 hodin.

Jak zaplatit?
Platba proběhne při rezervaci 50 % z celkové částky za ubytování
na účet: 2702550284/2010. na základě faktury, kterou Vám zašleme e-mailem. Doplatek uhradíte stejným způsobem týden před příjezdem.
Do zprávy pro příjemce prosím napište: Jméno a příjmení, datum příjezdu a odjezdu.

Vratná kauce 3 000 Kč se platí při příjezdu.


Adresa chalupy: Sadová 38b, Kostice 691 52, okres Břeclav

Pro zajištění bezpečného provozu a zdraví neohrožujícího prostředí v prostorách chalupy Fajn ubytování, vydáváme tento provozní řád, který je závazný v rozsahu seznámení pro všechny osoby zdržující se v prostorách chalupy na základě smluvního vztahu a další osoby, které prostory ubytování navštěvují.
Provozní řád je vydáván i jako součást prevence rizik v domě, dle ustanovení § 102 Zákoníku práce.

A. Provozovatel:

■  Tibor Darmovzal, Nová 57, 691 52 Kostice, IČ: 04339932, kontakt +420 606 122 311

B. Ubytovací služby:

■ Host je povinen při ubytování předložit platný občanský průkaz nebo cestovní pas.
■ Host převzetím klíčů od chalupy bere na vědomí tento Provozní řád v plném rozsahu a vyjadřuje s ním bezvýhradný souhlas.
■ Host je povinen být ohleduplný vůči jiným ubytovaným hostům, udržovat pořádek, čistotu a dodržovat ustanovení tohoto Provozního řádu. V případě hrubého porušení, má provozovatel chalupy Fajn ubytování právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby, před uplynutím dohodnuté doby, přičemž host uhradí doposud poskytnuté ubytovací a stravovací služby.
■ Při příjezdu na chalupu Fajn ubytování je host povinen se v prostorách vstupu přezout do čisté domácí obuvi a udržovat takto ubytovací a společenské prostory chalupy v čistotě.
■ K ubytování slouží 4-lůžkový pokoj a tři 2-lůžkové pokoje.
■ K výměně lůžkovin dochází vždy při změně ubytované osoby, v případě ubytování po delší dobu minimálně jednou za 14 dní.
■ Při manipulaci s prádlem je postupováno tak, aby nedošlo ke kontaktu prádla čistého s prádlem použitým.
■ Vzhledem k zaměření ubytování je stanoven noční klid po dobu od 22:00 do 7:00 hodin.
■ Rozměrná sportovní vybavení, zejména jízdní kola, není dovoleno vnášet na pokoje. K jejich uskladnění slouží uzamykatelná garáž.
■ Na pokojích je zakázáno přemisťování nábytku bez předchozího souhlasu provozního a používání nábytku k jiným účelům, než je určen.
■ Na pokoji je zakázáno shromažďování více osob, než pro kolik je pokoj určen.
■ V celém objektu platí zákaz pobytu domácích zvířat.

Rezervační a storno poplatky:

■ Při příjezdu bude složena vratná kauce 3 000 Kč na případné vzniklé škody ze strany objednavatele. V případě nezjištění žádných škod na majetku provozovatele, bude kauce navrácena objednavateli v plné výši. 

Storno podmínky:

Rezervace je závazná až po uhrazení faktury. Nebude-li do dohodnuté doby hostem faktura uhrazena, může být ze strany provozovatele rezervace jednostranně zrušena.
Zrušení pobytu hostem - storno:
20 - 14 dnů před nástupem na pobyt 60% z celkové částky
13 - 4 dny před nástupem na pobyt 80% z celkové částky
3 dny před nástupem na pobyt 100% z celkové částky

C. Odpovědnost za škody:

■ Na počátku ubytování přebírá objednavatel chalupu a vybavení bez závad. Případné zjištěné závady je povinen neprodleně oznámit. Při poškození pokoje, nebo jiného zařízení penzionu, z nedbalosti nebo úmyslně, nebo při ztrátě nebo zlomení klíče, host uhradí vzniklou škodu v plném rozsahu.
Bude-li zjištěno takové poškození vybavení pokojů, kdy nebude možné uvedení do původního stavu (nevratná mechanická, chemická a jiná poškození výmaleb, čalounění, matrací, lůžkovin, nábytku, elektroniky, koupelnové keramiky apod.), uhradí host cenu poškozeného zařízení na základě provozovatelem doložené pořizovací ceny.
■ Podle předchozího bodu bude postupováno i v případech poškození vybavení chalupy ve společných prostorách (společenská místnost, kuchyně, vstupní chodba, sociální zařízení, venkovní prostory a jiné...). Parkování vozidel hostů je umožněno na pozemku za budovou chalupy.
■ Majitel chalupy nezodpovídá za krádež osobních věcí a jiných cenností ponechaných v automobilech a také neručí za cennosti ani peníze odložené v neuzamčených prostorách.

D. Bezpečnostní pravidla a opatření:

■ Pohyb v domě, v jeho okolí a používání zařízení je na vlastní nebezpečí. Je třeba si uvědomit nebezpečí úrazu na schodišti, na mokrém povrchu a úrazu elektrickým proudem. Při pobytu s dětmi je třeba dbát zvýšené opatrnosti, např. nenaklánět se z oken, a přes balkonové zábradlí, nesahat na horké spotřebiče, ostré předměty a další.
■ Děti do 10 let musí být pod dozorem dospělých osob ve všech prostorách chalupy. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem. Veškerá zodpovědnost za zdraví a bezpečnost při užívání zahrady a přilehlých prostor jde na vrub objednavatele ubytování.
■ Do chalupy může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem provozovatele. Nedodržení tohoto pravidla je považováno za hrubé porušení Provozního řádu a ubytovacích podmínek.
■ Host nesmí v prostorách chalupy přechovávat zbraně, výbušniny a zábavnou pyrotechniku, držet nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy.
■ Host nesmí rozdělávat oheň, mimo místo k tomuto účelu určené.
■ Veškeré prostory chalupy jsou kompletně nekuřácké.
■ Lékárnička je umístěna v suterénu chalupy.

E. Protipožární pravidla a protipožární opatření:

■ Host převzetím klíčů od chalupy bere na vědomí požární a poplachové směrnice v plném rozsahu a vyjadřuje s nimi bezvýhradný souhlas. Tyto směrnice jsou vyvěšeny ve vstupní hale.
■ Chalupa je kompletně nekuřácké zařízení, platí tedy přísný zákaz kouření uvnitř budovy. Kouřit lze jen na vyhrazeném místě na zahradě. Nedopalky je nutno umisťovat do příslušné nádoby.
■ V celé chalupě je zakázána manipulace s otevřeným ohněm. Na dobře přístupných a viditelných místech je objekt vybaven přenosnými hasicími přístroji. Všemi instalovanými přenosnými hasicími přístroji lze hasit i zařízení pod elektrickým proudem. Hasicí přístroje použijte pouze při požáru! Jakékoliv poškození nebo dokonce použití hasicích přístrojů v jiných situacích (nedbalost, vandalství, přístup dětí) bude nutno uhradit. To znamená úhradu nového hasicího přístroje a nákladů na čištění prostor.
■ Zdraví ani život ubytovaných hostů nejsou provozovatelem pojištěny. Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit provozovateli chalupy nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.
■ V případě, že host hrubě poruší Provozní řád ubytování, je provozovatel oprávněn složenou kauci nevrátit.

Vážení hosté, žádáme vás tímto o dodržování pokynů uvedených v provozním řádu a věříme, že se výše uvedená omezení setkají s vaším pochopením.

Přejeme vám příjemný a ničím nerušený pobyt.